Misshon AMECAFE

ミッション
コーヒー栽培を収益性の高い持続可能な農産業にし、地域開発を促進し、完全な消費者満足の枠組みの中で収入の創出を促進します。

Misshon kōhī saibai o shūeki-sei no takai jizoku kanōna nō sangyō ni shi, chiiki kaihatsu o sokushin shi, kanzen’na shōhisha manzoku no wakugumi no naka de shūnyū no sōshutsu o sokushin shimasu.